STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
17.07.2024 r., godz. 14:00

   Legenda

A Rh+

A Rh+
Image

A Rh-

A Rh-
Image

B Rh+

B Rh+
Image

B Rh-

B Rh-
Image

AB Rh+

AB Rh+
Image

AB Rh-

AB Rh-
Image

0 Rh+

0 Rh+
Image

0 Rh-

0 Rh-
Image

Akty prawne

Akty prawne

Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi / (tekst jednolity)
Dz.U. 2023 poz. 318 / Data wydania: 2023-01-11 / Data ogłoszenia: 2023-02-20 / Data stanu prawnego: 2023-10-01
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 159 / Data wydania: 2021-01-25 / Data ogłoszenia: 2021-01-25 / Data wejścia w życie: 2021-01-26
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Dz.U. 2022 poz. 1279 / Data wydania: 2022-05-24 / Data ogłoszenia: 2022-06-20

Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / tekst ujednolicony
Dz.U. 2022 poz. 2561 / Data wydania: 2022-11-24 / Data ogłoszenia: 2022-12-09 / Data stanu prawnego: 2022-11-24
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept
Dz.U. 2023 poz. 487 / Data wydania: 2023-02-06 / Data ogłoszenia: 2023-03-15
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Dz.U. 2014 poz. 1632 / Data wydania: 2014-09-16 / Data ogłoszenia: 2014-11-24
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U. 2017 poz. 927 / Data wydania: 1996-05-29 / Data wejścia w życie: 1996-06-02 / Data obowiązywania: 1996-06-02
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602 / Data wydania: 2004-11-26 / Data ogłoszenia: 2004-12-09 / Data wejścia w życie: 2004-12-09 / Data obowiązywania: 2004-12-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł” Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Dz.U. 2022 poz. 1211 / Data wydania: 2022-05-20 / Data ogłoszenia: 2022-06-07 / Data wejścia w życie: 2022-06-21
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty
Dz.U. 2017 poz. 235 / Data wydania: 2017-02-06 / Data ogłoszenia: 2017-02-09 / Data wejścia w życie: 2017-09-10

Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Dz.U. 2019 poz. 1259 / Data wydania: 2019-06-19 / Data ogłoszenia: 2019-07-08 / Data wejścia w życie: 2019-07-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Dz.U. 2017 poz. 1677 / Data wydania: 2017-08-24 / Data ogłoszenia: 2017-09-01 / Data wejścia w życie: 2017-09-16

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 2817 / Data wydania: 2022-12-29 / Data ogłoszenia: 2022-12-29 / Data wejścia w życie: 2023-01-01 / Data wygaśnięcia: 2023-12-31

Inne akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę
Dz.U. 2021 poz. 1592 / Data wydania: 2021-08-27 / Data ogłoszenia: 2021-08-30 / Data wejścia w życie: 2021-08-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2021 poz. 504 / Data wydania: 2021-02-17 / Data ogłoszenia: 2021-03-19
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2022 poz. 1043 / Data wydania: 2022-05-11 / Data ogłoszenia: 2022-05-17 / Data wejścia w życie: 2022-06-01
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2023 poz. 886 / Data wydania: 2023-05-04 / Data ogłoszenia: 2023-05-10 / Data wejścia w życie: 2023-06-11 NOWY
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek
Dz.U. 2017 poz. 1724 / Data wydania: 2017-09-08 / Data ogłoszenia: 2017-09-09 / Data wejścia w życie: 2017-09-10
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek
Dz.U. 2022 poz. 2477 / Data wydania: 2022-11-09 / Data ogłoszenia: 2022-12-01 / Data wejścia w życie: 2022-12-16
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Dz.U. 2021 poz. 2027 / Data wydania: 2021-10-18 / Data ogłoszenia: 2021-11-09 / Data wejścia w życie: 2021-12-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników
Dz.U. 2017 poz. 646 / Data wydania: 2017-03-07 / Data ogłoszenia: 2017-03-27 / Data wejścia w życie: 2017-04-11
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników
Dz.U. 2016 poz. 1845 / Data wydania: 2016-11-09 / Data ogłoszenia: 2016-11-15 / Data wejścia w życie: 2016-11-16
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 918 / Data wydania: 14.06.2005 / Data ogłoszenia: 21.06.2005 / Data wejścia w życie: 01.01.2006
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1426 / Data wydania: 2010-11-05 / Data ogłoszenia: 2010-11-17 / Data wejścia w życie: 2010-12-02
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433 / Data wydania: 28.10.2004 / Data ogłoszenia: 15.11.2004 / Data wejścia w życie: 01.01.2005

Akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
Dz.Urz.MZ.10.9.60 / 08.07.2010 / 21.07.2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.7 / 2012-03-08 / Ogłoszony: 2012-03-12
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.19 / 2013-05-15 / Ogłoszony: 2013-05-17
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.35 / 2015-07-27 / Ogłoszony: 2015-07-29
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.1 / 2021-01-04 / Ogłoszony: 2021-01-05
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.42 / 2021-06-02 / Ogłoszony: 2021-06-02
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
DZ. URZ. Min. Zdr. 05.8.29 / 2005-05-17
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.Urz.MZ.07.19.99 / 2007-12-14

Dyrektywy Unii Europejskiej

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE

UWAGA: Teksty aktów prawnych prezentowane na naszej stronie nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Archiwum

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Dz.U. 2015 poz. 2098 / Data ogłoszenia:2015-12-10 / Data wydania:2015-11-27 / Data uchylenia: 25.05.2021
Dziennik Ustaw 2005 nr 79 poz. 691
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 18.04.2005 / Ogłoszony: 09.05.2005 / Wszedł w życie: 24.05.2005 / Obowiązuje od: 24.05.2005 / Data uchylenia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2007 nr 212 poz. 1568
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 15.11.2007 / Wszedł w życie: 15.11.2007 / Obowiązuje od: 15.11.2007 / Data uchyklenia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2010 nr 7 poz. 50
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 31.12.2009 / Ogłoszony: 18.01.2010 / Wszedł w życie: 02.02.2010 / Obowiązuje od: 02.02.2010 / Data uchylenia: 13.09.2017
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1012
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 08.07.2015 / Ogłoszony: 22.07.2015 / Wszedł w życie: 06.08.2015 / Obowiązuje od: 06.08.2015 / Data uchylenia: 13.09.2017

Uchylone akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dziennik Ustaw 2004 nr 263 poz. 2625
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Wydany: 07.12.2004 / Ogłoszony: 13.12.2004 / Wszedł w życie: 13.12.2004 / Obowiązuje od: 13.12.2004 / Data uchylenia: 01.01.2017
Dziennik Ustaw 2007 nr 214 poz. 1582
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 16.11.2007 / Wszedł w życie: 01.11.2007 / Obowiązuje od: 16.11.2007 / Data uchylenia: 01.01.2017
Dziennik Ustaw 2006 nr 21 poz. 163
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których odtanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych
Wydany: 19.01.2006 / Ogłoszony: 09.02.2006 / Wszedł w życie: 24.02.2006 / Obowiązuje od: 24.02.2006 / Data uchylenia: 11.09.2016
Dziennik Ustaw 2008 nr 118 poz. 761
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Wydany: 20.06.2008 / Ogłoszony: 04.07.2008 / Wszedł w życie: 19.07.2008 / Obowiązuje od: 19.07.2008 / Data uchylenia: 2010-02-27
Dziennik Ustaw 1998 nr 148 poz. 980
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z odtaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
Wydany: 02.12.1998 / Ogłoszony: 01.01.1999 / Wszedł w życie: 01.01.1999 / Obowiązuje od: 01.01.1999 / Data uchylenia: 2004-04-01
Dziennik Ustaw 1999 nr 60 poz. 652
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.
Wydany: 15.06.1999 / Ogłoszony: 12.08.1999 / Wszedł w życie: 12.08.1999 / Obowiązuje od: 12.08.1999 / Data uchylenia: 2004-07-14

Uchylone akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dziennik Ustaw 2005 nr 65 poz. 573
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Wydany: 11.03.2005 / Ogłoszony: 21.04.2005 / Wszedł w życie: 06.05.2005 / Obowiązuje od: 06.05.2005 / Uchylony dnia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2006 nr 180 poz. 1324
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Wydany: 21.08.2006 / Ogłoszony: 05.10.2006 / Wszedł w życie: 20.10.2006 / Obowiązuje od: 20.10.2006 / Data uchylenia: 2017-09-12
Dziennik Ustaw 1999 nr 84 poz. 939
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Wydany: 1999-09-09 / Wszedł w życie: 1999-10-31 / Obowiązuje od: 1999-10-31 / Data uchylenia: 2006-10-20
Dziennik Ustaw 1998 nr 124 poz. 824
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których odtanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.
Wydany: 1998-09-14 / Wszedł w życie: 1998-10-15 / Obowiązuje od: 1998-10-15 / Data uchylenia: 24.02.2006
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 15 marca 2006 poz. 15
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Ogłoszony: 2006-03-15 / Wszedł w życie: 2006-03-15 / Obowiązuje od: 2006-03-15
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2007 poz. 101
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Ogłoszony: 2007-12-31 / Wszedł w życie: 2007-12-31 / Obowiązuje od: 2007-12-31

Uchylone akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 1353 / Data wydania: 2021-07-22 / Data ogłoszenia: 2021-07-23 / Data wejścia w życie: 2022-01-01 / Data wygaśnięcia: 2022-12-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 1768 / Data wydania: 2020-10-12 / Data ogłoszenia: 2020-10-12 / Data wejścia w życie: 2021-01-01 / Data wygaśnięcia: 2021-12-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 1611 / Data ogłoszenia: 2019-08-26 / Data wydania: 2019-08-12 / Data wejścia w życie: 2020-01-01 / Data wygaśnięcia: 2020-12-31
Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.
Data ogłoszenia: 2018-08-29 / Data wydania: 2018-08-16 / Data wejścia w życie: 2019-01-01 / Data wygaśnięcia:2019-12-31
Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.
Data ogłoszenia: 2017-08-09 / Data wydania: 2017-07-31 / Data wejścia w życie: 2018-01-01 / Data wygaśnięcia:2018-12-31
Dziennik Ustaw 2016 poz. 1538
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.
Wydany: 2016-09-15 / Ogłoszony: 2016-09-23 / Wejdzie w życie: 2017-01-01 / Data wygaśnięcia: 2017-12-31
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1033
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.
Wydany: 2015-07-08 / Ogłoszony: 2015-07-24 / Wejdzie w życie: 2016-01-01 / Obowiązuje od: 2016-01-01 / Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Dziennik Ustaw 2014 poz. 1251
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.
Wydany: 2014-07-08 / Ogłoszony: 2014-09-09 / Wejdzie w życie: 2015-01-01 / Obowiązuje od: 2015-01-01 / Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 958
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.
Wydany: 2013-12-12 / Ogłoszony: 2013-12-16 / Wejdzie w życie: 2014-01-01 / Obowiązuje od: 2014-01-01 / Data wygaśnięcia: 2014-12-31
Dziennik Ustaw 2012 nr 0 poz. 958
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.
Wydany: 2012-09-13 / Ogłoszony: 2012-08-24 / Wejdzie w życie: 2013-01-01 / Obowiązuje od: 2013-01-01 / Data wygaśnięcia: 2013-12-31
Dziennik Ustaw 2011 nr 220 poz. 1309
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.
Wydany: 2011-09-29 / Ogłoszony: 2011-10-14 / Wszedł w życie: 2012-01-01 / Obowiązuje od: 2012-01-01 / Data wygaśnięcia: 2012-12-31
Dziennik Ustaw 2010 nr 153 poz. 1031
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.
Wydany: 2010-08-09 / Ogłoszony: 2010-08-23 / Wszedł w życie: 2011-01-01 / Obowiązuje od: 2011-01-01 / Data wygaśnięcia: 2011-12-31
Dziennik Ustaw 2009 nr 143 poz. 1173
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawi określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.
Wydany: 20.08.2009 / Ogłoszony: 03.09.2009 / Wszedł w życie: 01.01.2010 / Obowiązuje od: 01.01.2010 / Data wygaśnięcia: 2010-12-31
Dziennik Ustaw 2008 nr 205 poz. 1286
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
Wydany: 05.11.2008 / Ogłoszony: 2.11.2008 / Wszedł w życie: 01.01.2009 / Obowiązuje od: 01.01.2009 / Data wygaśnięcia: 2009-12-31
Dziennik Ustaw 2005 nr 153 poz. 1284
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.
Wydany: 02.08.2005 / Ogłoszony: 12.08.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006 / Data wygaśnięcia: 2006-12-31
Dziennik Ustaw 2004 nr 159 poz. 1666
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki
Wydany: 09.07.2004 / Ogłoszony: 13.07.2004 / Wszedł w życie: 14.07.2004 / Obowiązuje od: 14.07.2004 / Data wygaśnięcia: 2005-01-01
Dziennik Ustaw 1998 nr 166 poz. 1267
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.
Wydany: 31.12.1998 / Ogłoszony: 01.01.1999 / Wszedł w życie: 01.01.1998 / Obowiązuje od: 01.01.1998 / Data wygaśnięcia: 2004-07-14

Inne uchylone akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2012-12-11 / Ogłoszony: 2013-01-04 / Wszedł w życie: 2013-01-19 / Obowiązuje od: 2013-01-19 / Uchylony dnia: 2017-09-12
Dziennik Ustaw 2010 nr 159 poz. 1072
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2010-08-09 / Ogłoszony: 2010-08-31 / Wszedł w życie: 2010-09-15 / Obowiązuje od: 2010-09-15 / Data uchylenia: 2012-07-02
Dziennik Ustaw 2005 nr 191 poz. 1607
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2005-09-19 / Ogłoszony: 2005-10-03 / Wszedł w życie: 2005-11-03 / Obowiązuje od: 2005-11-03 Data uchylenia: 2012-07-02
Dziennik Ustaw 2004 nr 247 poz. 2482
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
Wydany: 2004-11-04 / Ogłoszony: 2004-11-19 / Wszedł w życie: 2004-12-04 / Obowiązuje od: 2004-12-04 / Uchylony dnia: 10.09.2017
Dziennik Ustaw 1991 nr 91 poz. 408
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. – tekst ujednolicony
Wydany: 1991-08-30 / Ogłoszony: 1991-10-14 / Wszedł w życie: 1992-01-15 / Obowiązuje od: 1992-01-15 / Data uchylenia: 2011-07-01
Monitor Polski 1996 Nr 54 Poz.494
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z odtaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
Wydany: 1996-08-08 / Wszedł w życie: 1996-09-20 / Obowiązuje od: 1996-09-20 / Data uchylenia: 1999-01-01
Monitor Polski 1978 Nr 28 Poz.103
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1978 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpisu grup krwi w dokumentach stwierdzających tożsamość.
Wydany: 1978-08-02 / Wszedł w życie: 1978-08-31 / Obowiązuje od: 1978-08-31 / Data uchylenia: 1984-07-01
Monitor Polski 1974 Nr 49 Poz.299
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Ogłoszony: 1974-12-28 / Wydany: 1974-12-20 / Wszedł w życie: 1975-01-01 / Obowiązuje od: 1975-01-01 / Data uchylenia: 1996-06-02
Monitor Polski 1969 Nr 36 Poz.276
Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa.
Wydany: 1969-08-11 / Wszedł w życie: 1969-08-23 / Obowiązuje od: 1969-08-23 / Data uchylenia: 2001-03-30
Monitor Polski 1952 Nr 1 Poz.17
Uchwała nr 931 Prezydium Rządu z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
Wydany: 1951-12-28 / Wszedł w życie: 1952-01-11 / Obowiązuje od: 1952-01-01 / Data uchylenia: 1981-12-07
Monitor Polski 1951 Nr 03 Poz.1509
Pismo okólne nr 188 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zwolnień od pracy krwiodawców.
Wydany: 1951-12-24 / Wszedł w życie: 1951-12-24 / Obowiązuje od: 1951-12-24 / Data uchylenia: 1975-01-01
Monitor Polski 1950 Nr 129 Poz.1612
Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
Wydany: 1950-11-29 / Wszedł w życie: 1950-12-11 / Obowiązuje od: 1950-12-11 / Data uchylenia: 1952-01-01
Monitor Polski 1949 Nr 22 Poz.359 tom 1
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie zaliczenia stacji konserwacji i przetaczania krwi prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż do zakładów społecznych służby zdrowia.
Wydany: 1949-03-31 / Wszedł w życie: 1949-04-15 / Obowiązuje od: 1949-04-01 / Data uchylenia: 1975-07-17
Dziennik Ustaw 1937 nr 66 poz. 504
Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1937 r. o krwiodawcach.
Wydany: 04.08.1937 / Ogłoszony: 11.09.1937 / Wszedł w życie: 12.10.1937 / Obowiązuje od: 12.10.1937 / Data uchylenia: 10.04.1952

Uchylone akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.06.15.76
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
12.10.2006
Dz.Urz.MZ.07.10.38
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
14.06.2007 / 20.06.2007
Dz.Urz.MZ.08.08.39
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
23.07.2009 / 29.07.2009
 

Krew możesz oddać:

Rejestracja Krwiodawców i Potencjalnych Dawców Szpiku             

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

ul. Jagiellońska 66, Kielce:

Godziny rejestracji dawców:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 - 14:00

 • środa: 7:00 - 16:30

 • sobota: 6 i 20 lipiec w godzinach od 8:00 - 13:00

Godziny otwarcia Centrum:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 -15:00

 • środa: 7:00 - 17:00

 • sobota: 6 i 20 czerwiec, w godzinach od 8:00 - 13:00

Centrala: (41) 33-59-400

Sekretariat: (41) 33-59-401

Tel/Fax: (41) 34-52-113

Rejestracja: (41) 33-59-422

Ekspedycja: (41) 33-59-438 - czynny 24 godziny na dobę.

Informacja dla Honorowych Dawców Krwi:

Kwalifikacja lekarska do oddania: (41) 33-59-440.

Organizacja akcji HDK: (41) 33-59-420.

UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy (oddanie płytek krwi) i plazmaferezy (oddanie osocza) rejestracja do godziny 13:00 tylko od poniedziałku do piątku.

Oddziały terenowe            

 • Końskie

  ul. Gimnazjalna 41b,
  w dni robocze
  w godz. 8:00 - 11:00
  tel./fax (41) 390-23-43

   

 • Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Świętokrzyska 22, piętro 7
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 10:30
  Budynek otwarty jest od godziny 6:30
  tel./fax (41) 266-60-37

   

 • Sandomierz

  MOŻLIWOŚĆ ODDANIA OSOCZA

  ul. Schinzla 13,
  w dni robocze
  w godz. 7:30 - 11:30
  tel./fax (15) 832-36-56

   

 • Skarżysko-Kamienna NIIECZYNNE 9 i 22, 23 lipca 2024

  ul. Szpitalna 1
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 12:00
  tel./fax (41) 252-45-21

 

Stałe akcje poboru krwi                                  

 • Starachowice

  Urząd Miejski w Starachowicach

  ul. Radomska 45 w godz. 9:00 - 12:00

  (wtorki: 9 i 23 lipca 2024)

 • Staszów

  Urząd Miasta i gminy w Staszowie

  ul. Opatowska 31 w godz. 9:00 - 12:00

  (poniedziałki: 8 i 22 lipca 2024)

 • Busko - Zdrój

  Klub Seniora

  ul. Boczna 7, 6a w godz. 9:00 - 12:30

  (piątek: 5, 19 lipiec 2024)

Akcje wyjazdowe poboru krwi

Image
Facebook